Skip to Content

Privacyverklaring

GIV3 Coaching en training, gevestigd aan de Oude Veenweg 22, 3825 KJ Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Lotte Brundel 
Oude Veenweg 22 
3825 KJ Amersfoort  
Tel: 06-20467494  
Mail: info@giv3.nl 

Persoonsgegevens die ik verwerk 
GIV3 coaching en training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@giv3.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

GIV3 coaching en training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling  
– Verzenden van mijn nieuwsbrief 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten 
– Om goederen en diensten bij je af te leveren 

Geautomatiseerde besluitvorming 
GIV3 coaching en training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GIV3 coaching en training) tussen zit.  

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 
GIV3 coaching en training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer bewaard moeten blijven. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
GIV3 coaching en training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
GIV3 coaching en training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GIV3 coaching en training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@giv3.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

GIV3 coaching en training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 
GIV3 coaching en training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@giv3.nl 

Website design door: The Imagineering Suite © 2020